สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) สำหรับปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
ในวันที่ 26 เมษายน 2561