มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 3 โครงการ ดังนี้

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่