วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
ณ ลานชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้