ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

            ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พนักงานมหาวัทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการอุมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2533 จำนวน 1 อัตรา นั้น

            บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ดังนี้

รายละเอียด -> คลิกที่นี่