วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 1 คัน

  - รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ ISUZU

  - ขนาด 2771 ซีซี ISUZU/Buddy 

ในวันที่  4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ตรวจสอบพัสดุขายทอดตลาดได้โดยให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาด 

ในวันที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ยื่นเสนอราคาพร้อมกันที่ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายละเอียดที่นี่